Curious parrot fascinated by mechanical bird
https://www.youtube.com/watch?v=e1cZs-XU2-E

[plugz id=22581]